Zakaz hotelowy – nowe obostrzenia w działalności noclegowej [AKTUALIZACJA 01.02.2021]

W związku z rozporządzeniami dotyczącym obostrzeń w branży turystycznej, pojawia się bardzo wiele pytań. Dodatkowo, sprawy nie ułatwiają zawarte w rozporządzeniu odwołania do innych ustaw, których odnalezienie i zrozumienie jest bardzo czasochłonne. Właśnie dlatego wszystkie informacje zebraliśmy dla Was w jednym miejscu.

Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2020 r. – co się w nim znajduje?

Z dniem 6 listopada 2020, paragraf 6 ust. 2 rozporządzenia dotyczącego nakazów i zakazów związanych ze stanem pandemii, otrzymał brzmienie: 

„Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:
1) w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);
2) dla gości:
a) korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,
b) będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,
c) będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
d) będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.”

Co to oznacza w praktyce?

Wynajem krótkoterminowy – obostrzenia

Jak wynika z zamieszczonego powyżej tekstu rozporządzenia, nie ma zakazu prowadzenia najmu krótkoterminowego, jednak grono gości, których można przyjmować jest znacznie zawężone. Skąd wiadomo, jakich obiektów noclegowych dotyczy rozporządzenie? W tym miejscu warto wrócić do definicji usług hotelarskich, wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy hotelarskiej. Wedle przepisów, usługi hotelarskie to „krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.” Według art. 35 ust. 1, usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, a na mocy art. 35 ust. 2 także w innych obiektach. Ustawodawca nie przewiduje więc specjalnego podziału, dlatego też – zgodnie z wyżej wymienioną podstawą prawną – należy uznać, że rozporządzenie dotyczy wszystkich obiektów noclegowych.

Jak działają hotele, apartamenty, pensjonaty w myśl rozporządzenia?

Komu od 7 listopada 2020 r. można więc udostępniać miejsca noclegowe w hotelach, apartamentach, pensjonatach, pokojach?

 1. Gościom, o ile odbywają oni podróż służbową w rozumieniu przepisów art. 775 § 1 Kodeksu pracy.
 2. Gościom, wykonującym czynności zawodowe albo podróżującym w związku z realizowaniem działalności gospodarczej.
 3. Sportowcom w czasie zgrupowań i zawodów. Te muszą być organizowane jednak tylko i wyłącznie przez polski związek sportowy,
 4. Lekarzom, ratownikom medycznym, pielęgniarkom – czyli osobom wykonującym zawód medyczny.
 5. Pacjentom (i ich opiekunom), jeżeli leczenie wymaga zakwaterowania w mieście innym, niż miejsce zamieszkania.
 6. Pracownikom sezonowym, świadcząc usługi w zakresie hotelu pracowniczego.

Oświadczenie o podróży służbowej

W jaki sposób weryfikować, czy odwiedzający Was goście mieszczą się w kategoriach narzuconych przez rozporządzenie? Jakie dokumenty powinni przedstawić podróżujący, którzy chcą skorzystać z noclegu?

Pracownicy, będący w podróży służbowej, powinni okazać potwierdzenie polecenia odbycia podróży służbowej, czyli dokument przedłożony przez pracodawcę. Medycy swoje zaświadczenia powinni otrzymać od podmiotu prowadzącego działalność medyczną.

Podróżujących sportowców polski związek sportowy również powinien wyposażyć w odpowiednie zaświadczenie. Z takim przypadkiem trudno będzie się jednak spotkać, gdyż jednocześnie z rozporządzeniem w życie wszedł zakaz organizowania zawodów.

O ile w powyższych sytuacjach oświadczenie może być przekazane w formie elektronicznej, o tyle w przypadku pozostałych gości (korzystających z noclegu w ramach wykonywania czynności służbowych) – pisemne oświadczenie, opatrzone odręcznym podpisem takiego gościa.

Osoby odpowiedzialne za wynajem, mając na uwadze działanie zgodne z obowiązującym prawem oraz swoje bezpieczeństwo, powinny zaopatrzyć się w specjalne oświadczenie, które goście z ostatniej grupy podpiszą jeszcze przed rozpoczęciem pobytu. Z racji, iż dokument ten należy odebrać na piśmie, właścicielom umożliwiającym samodzielne zameldowanie się gości, sprawi to dodatkowe trudności.

Chyba, że jakiś przedsiębiorca (…) wyśle takie oświadczenie mailem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

pisze radca prawny, Piotr Dobrowolski.

Pełny komentarz znajduje się tutaj:

Co jeszcze trzeba wiedzieć o rozporządzeniu z 6 listopada 2020?

Trzeba pamiętać, że jeśli na terenie hotelu albo innego obiektu hotelarskiego znajduje się klub nocny lub siłownia, nie można udostępniać ich gościom.

Ważną informacją jest również ta dotycząca aktualnie zakwaterowanych gości. Muszą oni zakończyć swój pobyt do wtorku, 10 listopada 2020 r.

Przyjmując gości w dalszym ciągu należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa, a także pamiętać o dostępności do środków dezynfekujących.

Aktualizacja z dnia 21 grudnia 2020

Nowe rozporządzenie wydłuża do dnia 17 stycznia 2021 r. znaczne ograniczenia w działalności noclegowej i jednocześnie zaostrza przepisy w kontekście podróży służbowych.

Od 28 grudnia ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej. Hotele dostępne są tylko m.in. dla:

 • służb mundurowych,
 • medyków,
 • dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego,
 • członków załogi samolotu,
 • kierowców wykonujących transport drogowy,
 • członków obsady pociągu,
 • dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
 • dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
 • dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych stosuje się przepisy ust. 14–21.

Pełna treść rozporządzenia

Aktualizacja z dnia 1 lutego 2021

Według nowelizacji rozporządzenia, wprowadzonej 29 stycznia 2021, obostrzenia związane z działalnością hotelarską utrzymane zostaną do 14 lutego 2021 roku.

W praktyce, od 1 lutego 2021 r., z hoteli mogą korzystać:

 • wykonujący zawód medyczny,
 • pacjenci i ich opiekunowie, podróżujący w celu otrzymana świadczenia opiek zdrowotnej,
 • funkcjonariusze służb mundurowych i żołnierze,
 • zawodnicy, trenerzy, członkowie sztabu szkoleniowego, podczas zgrupowań sportowych,
 • członkowie załogi samolotu i obsady pociągu,
 • pracownicy infrastruktury kolejowej,
 • pracownicy statków i platform morskich (z umową inną niż marynarska umowa o pracę),
 • kierowcy, wykonujący transport drogowy,
 • realizatorzy inwestycji celu publicznego,
 • członkowie państwowych komisji badania wypadków (morskich, lotniczych, kolejowych),
 • zdający i przeprowadzający egzaminy zawodowe,
 • członkowie komisji egzaminacyjnych, przeprowadzający egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym,
 • członkowie misji dyplomatycznych, organizacji międzynarodowych oraz urzędów konsularnych i ich rodziny, a także posiadający paszport dyplomatyczny,
 • pełnomocnicy procesowi, obrońcy i pełnomocnicy stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawiciele ustawowi, świadkowie, biegli i tłumacze sądowi (w dniu posiedzenia sądu, przeglądania akt sprawy i dniu poprzedzającym),
 • członkowie komisji egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację.

Działalność mogą prowadzić hotele pracownicze i robotnicze (oznaczone kodem 55.90.Z w PKD).

Nieczynne pozostają siłownie i kluby fitness, baseny i aquaparki, dyskoteki oraz kluby nocne. Ograniczone jest funkcjonowanie działalności związanej z „poprawą kondycji fizycznej” (96.04.Z w PKD). Restauracje mogą – jak dotychczas – serwować dania na wynos oraz z dowozem.

Rozporządzenie z dn. 29 stycznia 2021 r. znajdziesz tutaj.

Opublikowano:

Autor:

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w klasie skrzypiec oraz kierunku Muzyka w mediach w łódzkiej Akademii Muzycznej. W trakcie studiów odbywała także szkolenia w zakresie: event managementu, konsultacji muzycznych w reklamie czy prawa własności intelektualnej. W Noclegowo.pl robi to, co kocha najbardziej - dużo pisze! Prywatnie pasjonatka wspinaczki górskiej, urbexu i dobrego jedzenia.


Oceń artykuł: