Regulamin Partnera

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument, regulujący kwestię umów zawieranych przez Partnera z Operatorem;
Agent rozliczeniowy – zewnętrzna instytucja płatnicza, niezależna od Operatora, świadcząca usługi płatności online;
Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego;
Obiekt – obiekt służący do świadczenia usług i zaspokajania potrzeb związanych z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem;
Partner – Użytkownik, który zawarł z Operatorem umowę o prowadzenie konta umożliwiającego zamieszczanie na łamach Serwisu prezentacji Obiektu; pojęcie obejmuje również Użytkownika w trakcie zakładania ww. konta.
Gość – Użytkownik, który poszukuje miejsc noclegowych lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Noclegowo;
Operator – Grupa iTur sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363945;
Serwis (zwany także Noclegowo) – strony internetowe znajdujące się w domenie noclegowo.pl wraz z ich integralnymi częściami;
Treści – tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, materiały multimedialne (audio i video) oraz odnośniki zewnętrzne do powyższych, publikowane w Serwisie przez Partnera;
Panel – interfejs administracyjny znajdujący się pod adresem https://panel.noclegowo.pl, za pomocą którego Partnerzy mogą zamieszczać i aktualizować publikowane w Serwisie dane, zarządzać rezerwacjami oraz administrować swoim kontem.
Usługa Premium – usługa, w ramach której Obiekt Partnera uzyskuje wyższe plasowanie Obiektu w ramach wyników wyszukiwania.
Załącznik – integralna część Regulaminu, kompleksowo regulująca dane zagadnienie.

Wymogi związane z korzystaniem z Serwisu

 • 1.1. Do korzystania z Serwisu przez Partnera niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu po stronie Partnera konieczne może być również włączenie obsługi JavaScript, jak również uaktywnienie obsługi plików „cookies”. Więcej informacji na temat cookies znajduje się w Polityce prywatności, stanowiącej Załącznik do Regulaminu.
 • 1.2. Dla możliwości publikowania prezentacji Obiektu, niezbędne jest założenie konta. Rejestracji dokonuje się za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie. Rejestrację poprzedza akceptacja Regulaminu. Wysłanie formularza jest równoznaczne z przyjęciem przez Partnerem oferty zawarcia umowy o założenie konta w Serwisie i stanowi moment zawarcia umowy.
 • 1.3. W następstwie założenia konta, Partner uzyskuje dostęp do Panelu, za pomocą którego można zarządzać prezentacją Obiektu.
 • 1.4 Partner powinien podjąć środki ostrożności mające na celu uniemożliwienie dostępu do swojego konta osobom trzecim, w szczególności poprzez nieujawnianie hasła do konta osobom nieuprawnionym.

Publikacja prezentacji Obiektu

 • 2.1. Publikacja w Noclegowo ma charakter odpłatny, zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie. Partner stosownie do wybranego wariantu:
  • dokonuje rozliczeń w systemie prowizyjnym z pominięciem opłaty aktywacyjne; 
  • stosuje system mieszany, na który składa się opłata aktywacyjna oraz prowizja od rezerwacji;
  • uiszcza wyłącznie opłatę aktywacyjną za dany okres abonamentowy.;
 • 2.2. Partner za dodatkową opłatą może aktywować Usługę Premium. poprzez:
  • uiszczenie opłaty za Usługę Premium zgodnie z cennikiem dostępnym w Panelu, 
  • dokonanie rozliczenia opłaty za Usługę Premium w systemie prowizyjnym. 
 • 2.3. Partner musi zapewnić przedłożenie informacji co najmniej w polach obowiązkowych formularzy, aby jak najdokładniej przedstawić Obiekt prezentowany w ramach publikacji. Adresy e-mail, numery telefonów, odnośniki do stron www oraz pozostałe dane kontaktowe mogą być zamieszczane wyłącznie w odpowiednich polach formularzy. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych, które zostaną umieszczone w miejscu dla nich nieprzeznaczonych.
 • 2.4. Celem skuteczniejszej realizacji funkcji informacyjnej i reklamowej prezentacji Obiektu, Operator może podjąć starania zmierzające do prezentacji Obiektu równolegle także w innych mediach, w tym celu nawiązując współpracę z innymi partnerami lub poszerzając ofertę swoich serwisów partnerskich. Partner dokonując prezentacji Obiektu w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jej równoległą publikację u podmiotów współpracujących z Operatorem lub w jego serwisach partnerskich. Dostarczając Treści w ramach prezentacji Obiektu, Partner udziela Operatorowi nieograniczonej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z prawem sublicencjonowania na korzystanie z Treści. Uprawnienie to obejmuje przetwarzanie, archiwizowanie, reprodukcję, rozpowszechnianie w całości lub częściowo, także w celu wykorzystania w urządzeniach mobilnych lub mediach tradycyjnych oraz za pośrednictwem sieci Internet.
 • 2.5. Zabronione jest zamieszczanie Treści, które łamią przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, naruszają prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Obowiązkiem Partnera jest publikowanie Treści w Serwisie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 • 2.6. Noclegowo zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści, które naruszałyby przepisy prawa lub stałyby w sprzeczności z dobrymi obyczajami. W szczególności, Serwis może dokonać usunięcia Treści, które noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub dobra osobiste. Za wyjątkiem w pełni klarownych przypadków naruszeń, Treści mogą zostać usunięte z Serwisu mocą zobowiązania przedłożonego przez stosowny organ władzy publicznej (Sąd, organ ścigania, organ administracji państwowej), w konsekwencji przeprowadzonego postępowania przygotowawczego, sądowego lub administracyjnego. Niezależnie jednak od powyższego, Serwis zastrzega sobie uprawnienie do usunięcia w każdym czasie Treści, w których znajdują się odniesienia do działalności konkurencyjnej dla Serwisu lub które mają na celu promowanie tego rodzaju działalności konkurencyjnej.
 • 2.7. Partner przyjmuje do wiadomości, że Goście są uprawnieni do zamieszczania opinii, recenzji, komentarzy i ocen usług świadczonych przez Obiekt. Operator jest uprawniony do wyświetlania opinii Gości w Serwisie. Partner przyjmuje ponadto do wiadomości, że Operator nie modyfikuje oraz nie usuwa opinii zamieszczonych przez Gości z wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne w związku z wymogami prawa lub decyzjami właściwych władz.

Usługa rezerwacyjna

 • 3.1. Partner może skorzystać z publikacji prezentacji Obiektu w ramach usługi rezerwacyjnej, co wymaga łącznie spełnienia następujących warunków:
  • uzupełnienia danych o rodzajach zakwaterowania i cenach;
  • wskazania warunków rezerwacji, wysokości zadatku i terminu płatności;
  • przejścia pozytywnej weryfikacji, polegającej na potwierdzeniu danych osobowych oraz numeru rachunku bankowego wskazanych w Panelu.
 • 3.2. Partner może wybrać pomiędzy dwoma modelami rezerwacji:
  • na zapytanie – w ramach którego Partner każdorazowo decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu rezerwacji;
  • rezerwacja natychmiastowa – w którym rezerwacje potwierdzane są automatycznie w oparciu o dane dotyczące dostępności i cen, wprowadzone przez Partnera w Panelu.
 • 3.3. W przypadku rezerwacji na zapytanie, odpowiedź Partnera winna nastąpić za pośrednictwem Panelu maksymalnie w terminie 24 godzin od jej przekazania. W innym wypadku, rezerwacja będzie traktowana jako anulowana.
 • 3.4. W razie potwierdzenia dostępności i ceny Obiektu, Operator przesyła do Gościa w imieniu Partnera oświadczenie o przyjęciu rezerwacji, z informacją o wskazanej przez Partnera wysokości zadatku i terminu płatności. Z tą chwilą uznaje się, że doszło między Gościem a Partnerem do zawarcia wiążącej umowy. Niewniesienie przez Gościa zadatku w zakreślonym terminie będzie skutkować rozwiązaniem umowy rezerwacyjnej, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 • 3.5. O ile Partner nie postanowi inaczej, w przypadku niezrealizowania rezerwacji, wpłacony przez Gościa zadatek nie podlega zwrotowi. Partner, za pomocą odpowiedniego formularza w Panelu, ma możliwość wskazania terminu anulowania rezerwacji, w którym zadatek będzie podlegać zwrotowi na rzecz Gościa w przypadku odwołania rezerwacji.
 • 3.6. W przypadku zrealizowanych rezerwacji, w razie braku możliwości udostępnienia zarezerwowanego przez Gościa miejsca noclegowego z jakiejkolwiek przyczyny, Partner jest zobowiązany do zaproponowania zastępstwa w postaci innego miejsca noclegowego o takim samym lub wyższym standardzie bez dodatkowych opłat, przy czym Partner potwierdza, że w przedmiotowym przypadku wszelkie dodatkowe koszty wynikające z powyższego (w tym ewentualne koszty dojazdu poniesione przez Gościa) ponosi Partner.
 • 3.7. Noclegowo jest uprawnione do informowania Gości, że umowa w przedmiocie korzystania z usług noclegowych jest zawierana wyłącznie pomiędzy Partnerem a Gościem. Za stosowanie i wywiązywanie się Partnera z obowiązków wynikających z realizacji rezerwacji, jak również za sposób jej wykonania bądź też niewykonanie, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Partner.

Rozliczenia w usłudze rezerwacyjnej

 • 4.1. Operator w ramach funkcjonalności dostępnych w serwisie umożliwia Partnerowi przyjmowanie płatności za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego.
 • 4.2. Wypłata środków potrąconych o wynagrodzenie prowizyjne następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji lub po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 3.5., jeśli Partner umożliwił anulowanie rezerwacji. Wypłata następuje przelewem na zweryfikowane konto Partnera wskazane w Panelu.
 • 4.3. Operator nalicza należną kwotę z tytułu prowizji za rezerwację zgodnie z formą rozliczenia wybraną przez Partnera, o których mowa w pkt. 6.15-6.16.
 • 4.4. Z zastrzeżeniem pkt. 3.5, naliczana przez Operatora prowizja nie podlega zwrotowi, nawet w sytuacji odstąpienia bądź rozwiązania umowy rezerwacyjnej wiążącej Gościa z Partnerem.
 • 4.5. W przypadku konieczności zwrotu płatności na rzecz Gościa, Partner zobowiązuje się pokryć względem Operatora wszelkie koszty, jakie ten będzie zobligowany ponieść, w tym w szczególności opłaty za wszczęcie procedury “chargeback” dla kart płatniczych. Partner wyraża zgodę na dokonanie potrącenia ww. kosztów z innymi płatnościami, które zgodnie z Regulaminem winny zostać przekazane przez Operatora.
 • 4.6. Niezależnie od zobowiązania przewidzianego punktem poprzedzającym, Partner będzie obciążony opłatą z tytułu chargeback w wysokości 10 zł netto + VAT liczonej za każdy przypadek reklamacji złożonej przez Gościa w zakresie karty oraz opłatą z tytułu chargeback 25 zł netto + VAT za każdy przypadek reklamacji złożonej przez Gościa w zakresie BLIK. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Konsumentów.
 • 4.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem płatności, w tym szczególności prowizji, z przyczyn nie leżących po stronie Operatora, w tym szczególności Operator nie odpowiada za realizację przez Agenta rozliczeniowego płatności na rzecz Partnera.
 • 4.8. Partner, rozliczający się z Operatorem w systemie prowizyjnym, nie jest uprawniony do zamieszczania informacji i danych, za pomocą których Gość mógłby nawiązać z Obiektem bezpośredni kontakt (np. numerów telefonu, adresów e-mail, adresów pocztowych, adresów stron internetowych itp.). Ponadto Partner nie jest uprawniony do zachęcania Gości do nawiązania bezpośredniego kontaktu z Obiektem. W sytuacji nawiązania przez Partnera bezpośredniego kontaktu z Gościem, mającego na celu sfinalizowanie rezerwacji z pominięciem Serwisu, Operator jest uprawniony do obciążenia Partnera karą umowną w wysokości prowizji, która należałaby się Operatorowi z tytułu realizacji usługi rezerwacyjnej zgodnie z Cennikiem.
 • 4.9. Partner zapewni w ramach Serwisu równe stawki i warunki, co oznacza takie same lub lepsze stawki dla tego samego rodzaju zakwaterowania, tego samego terminu, tej samej liczby gości, takich samych lub lepszych udogodnień i dodatków, takie same lub lepsze ograniczenia i zasady, takie jak zmiany rezerwacji i zasady anulowania, jak udostępniane na stronie internetowej Obiektu. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy strona internetowa Obiektu nie jest obsługiwana przez samego Partnera. Wszelkie działania mające na celu złamanie ww. zasady równości są zabronione.

Sortowanie Obiektów w Serwisie

 • 5.1.  Sortowanie Obiektów w Serwisie dokonuje się z wykorzystaniem algorytmu, który prezentuje treści pod kątem określonych parametrów na zasadach opisanych w  pkt. 5.2-5.4 poniżej
 • 5.2. W przypadku sortowania Obiektów na listach dostępnych w Serwisie uwzględnia się następujące parametry:
  • wskaźnik jakości oferty – w ilu % oferta jest kompletna, czyli w jakim stopniu zostały uzupełnione wszystkie pola formularzy w Panelu;
  • wskaźnik akceptacji – jaki % zapytań rezerwacyjnych zostało zaakceptowanych przez zarządzającego ofertą;
  • wskaźnik szybkości – średnia ważona czasów reakcji na otrzymane zapytanie rezerwacyjne;
  • wskaźnik odpowiedzi – jaki % zapytań zostało obsłużonych i nie pozostało bez reakcji zarządzającego ofertą.
 • 5.3. W przypadku, gdy Gość odwiedza Serwis bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej, a następnie przegląda Obiekty bez sortowania, uwzględnia się następujące parametry:
  • najpierw wyświetlane są wszystkie obiekty z wykupioną Usługą Premium, z uwzględnieniem parametrów opisanych w pkt. 5.2;
  • w dalszej kolejności wyświetlane są pozostałe Obiekty, z uwzględnieniem parametrów opisanych w pkt. 5.2
 • 5.4. Gość ma możliwość doprecyzowania wyników wyszukiwania poprzez skorzystanie z dostępnych w Serwisie kryteriów wyszukiwania, zawężając listę do wybranych obiektów i sortując je według swoich preferencji.

Płatności

 • 6.1. Operator Serwisu jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 • 6.2. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Operatora w ciągu 7 dni od dokonania płatności lub w przypadku usługi rezerwacyjnej w terminie do 10. dnia następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym doszło do ustalenia kwoty należnej prowizji.
 • 6.3. Partner wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i ich wysyłkę na adres e-mail wskazany przez Partnera w Panelu.
 • 6.4. Dokonując płatności w Panelu, Partner ma możliwość wygenerowania i pobrania faktury pro-forma. Partner może również otrzymać fakturę pro-forma na e-mail np. w ramach przypomnienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia usług. Faktura pro-forma nie jest dokumentem księgowym i nie rodzi skutków podatkowych.
 • 6.5. Płatność za abonament aktywacyjny oraz z tytułu prowizji za rezerwację jest możliwa na zasadach opisanych w punktach 6.6 – 6.16 poniżej.
 • 6.6 Dostępne są następujące sposoby płatności: karty płatnicze, płatności on-line, BLIK.
 • 6.7. W przypadku płatności kartą płatniczą Partner ma możliwość wyboru płatności cyklicznych polegających na automatycznym pobraniu z karty płatniczej Partnera kwoty należnej Operatorowi (dalej: „Płatności cykliczne”).
 • 6.8. Dostępne są następujące formy rozliczenia płatność za abonament aktywacyjny:
  • jednorazowo z góry za cały okres abonamentowy;
  • z wykorzystaniem Płatności cyklicznych;
 • 6.9. Dostępne są następujące formy rozliczenia płatność z tytułu prowizji za rezerwacje:
  • każdorazowo w przypadku dokonania rezerwacji;
  • w miesięcznych okresach rozliczeniowych – na koniec miesiąca z wykorzystaniem dostępnych metod płatności.
 • 6.10. W trakcie procedury aktywacji Płatności cyklicznych, Partner będzie poproszony o wskazanie danych karty płatniczej, przy pomocy której będą realizowane Płatności cykliczne oraz innych danych, niezbędnych dla realizacji Płatności cyklicznych. W razie zmiany danych karty płatniczej, lub zmiany innych danych, Partner jest zobowiązany wskazać w Panelu nowe dane, w celu utrzymania możliwości dokonywania Płatności cyklicznych. W celu weryfikacji karty płatniczej podczas aktywacji Płatności cyklicznych Partner może być poproszony o wykonanie przelewu weryfikacyjnego ze swojego konta bankowego w zwrotnej kwocie 1 zł.
 • 6.11. Partner upoważnia Operatora do zapisania metod płatności i okresowego automatycznego pobierania opłat z ich użyciem tak długo, dopóki Partner nie anuluje płatności automatycznych. Partner ma możliwość samodzielnego zarządzania zarejestrowanymi metodami płatności, tzn. może rejestrować nowe oraz usuwać już dodane. 
 • 6.12. Operator za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego będzie z wybraną przez Partnera częstotliwością automatycznie obciążał kartę kredytową lub debetową Partnera i pobierał kwotę odpowiadającą obowiązującemu w danym momencie cennikowi oraz wybranej przez Partnera częstotliwości dokonywania Płatności cyklicznych przez cały okres obowiązywania Umowy do czasu jej rozwiązania przez Partnera. Obciążenie karty będzie następowało za wybrany przez Partnera okres rozliczeniowy z góry, przy czym pierwsze obciążenie karty płatniczej nastąpi w chwili zawarcia umowy o prezentację Obiektu w Serwisie, a każde kolejne obciążenie karty płatniczej będzie następować w ostatnim dniu dotychczas opłaconego okresu rozliczeniowego.  
 • 6.13. Operator ma prawo dokonać zmiany cennika, informując Partnera o takiej zmianie drogą mailową na adres e-mail wskazany w Panelu co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą cennika. W takim przypadku Partner będzie mieć możliwość anulowania płatności automatycznych.
 • 6.14. Partner zobowiązuje się zapewnić, na karcie płatniczej wskazanej Operatorowi na potrzeby dokonywania Płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności. Środki powinny być dostępne na karcie w takim czasie, aby było możliwe ich pobranie z zachowaniem terminów określonych w Regulaminie.
 • 6.15. W przypadku niemożliwości pobrania należności z powodu braku odpowiednich środków na karcie płatniczej Operator powiadomi Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Partnera w Panelu lub wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu Partnera wskazany w Panelu, o „nieudanej płatności” oraz wyznaczy termin, w którym Partner będzie zobowiązany uregulować płatność. Operator w ciągu kolejnych 3 dni kalendarzowych podejmie trzy próby pobrania należności. Do czasu pobrania należności korzystanie z usług wchodzących w skład abonamentu jest zawieszone. 
 • 6.16. Partner może anulować płatności automatyczne w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego. Rezygnacja z Płatności cyklicznej nie oznacza wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy. Wszelkie należności za usługi będą naliczane zgodnie z Umową.

Odpowiedzialność stron

 • 7.1. Noclegowo nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Gości.
 • 7.2. Partner jest odpowiedzialny za Treści publikowane przez niego w Serwisie.
 • 7.3. Partner zwolni Noclegowo z odpowiedzialności ponoszonej w zakresie uzasadnionych roszczeń osób trzecich, które są formułowane przeciwko Operatorowi w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu, za które Partner jest odpowiedzialny.
 • 7.4. Partnerzy zobowiązani są do niewywierania wpływu na bezpieczeństwo, integralność i dostępność Serwisu. Partnerzy nie mogą blokować generowanych treści, przepisywać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać usług Noclegowo.
 • 7.5. Partner nie może prowadzić działań polegających na wysyłaniu innym Gościom lub Partnerom niezamówionych informacji handlowych za pośrednictwem Serwisu.
 • 7.6. W przypadku przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, okres obowiązywania usług wykupionych przez Partnera zostanie przedłużony o każdy okres przerwy w dostępie do Serwisu.

Postępowanie reklamacyjne

 • 8.1. Partner może złożyć reklamację w związku z usługami świadczonymi przez Noclegowo.
 • 8.2. Reklamację można złożyć także w formie elektronicznej na adres e-mail: pomoc@noclegowo.pl, w tytule wiadomości podając „Reklamacja Noclegowo”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Partnera lub sposób kontaktu z Partnerem oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 • 8.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Noclegowo zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • 8.4. Noclegowo rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w postaci umożliwiającej ustosunkowanie się do jej treści.
 • 8.5. W razie prowadzenia korespondencji elektronicznej, odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Partnera. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Noclegowo może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, który został wskazany przez składającego reklamację.

Obowiązywanie umowy

 • 9.1. Umowa Partnera z Operatorem dot. prowadzenia konta w Serwisie obowiązuje na czas nieokreślony. Umowy o prezentację Obiektu w serwisie obowiązują przez czas wybranego okresu abonamentowego, stosownie do wskazania w Panelu.
 • 9.2. Partner może wypowiedzieć umowę zawartą z Operatorem w dowolnej chwili. Powiadomienie o wypowiedzeniu umowy skierowane do Serwisu (np. w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail) jest wystarczające. W sytuacji, gdy na moment złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Partner jest związany umową o prezentację Obiektu w Serwisie, skutek rozwiązujący wypowiedzenia następuje wraz z końcem opłaconego przez Partnera okresu abonamentowego.
 • 9.3. Wypowiedzenie umowy przez Partnera nie wpływa na wymagalne należności w postaci opłat lub prowizji. W szczególności, mimo wypowiedzenia umowy, Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu prezentacji Obiektu w serwisie.
 • 9.4. Rozwiązanie umowy z Operatorem nie zwalnia Partnera z konieczności realizacji wszystkich przyjętych rezerwacji Gości.
 • 9.5. Operator może wypowiedzieć umowę z Partnerem jedynie w razie zaistnienia jednej z następujących przyczyn: działalność Serwisu zostanie zakończona; Partner uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, mimo upomnienia zawierającego wskazanie rodzaju uchybienia, wysłanego na adres e-mail podany przez Partnera; Partner zamieścił na łamach Serwisu Treść o charakterze bezprawnym.
 • 9.6. Operator może wypowiedzieć umowę także, gdy Partner nie wypełnia ciążącego na nim obowiązku płatności w całości lub częściowo, mimo upomnienia zawierającego stosowny termin płatności wysłanego na adres e-mail podany przez Partnera. W odniesieniu do Konsumentów, rozwiązanie umowy z ww. tytułu nastąpi z zachowaniem terminu 7 dni wypowiedzenia.
 • 9.7. Jeżeli Partner jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie konta w Serwisie, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 • 9.8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie konta, Partner powinien poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Serwisu). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie konta wystarczy, aby Partner wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe

 • 10.1. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
 • 10.2. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu staną się całkowicie lub częściowo nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swą ważność i moc obowiązującą.
 • 10.3 Wszelkie spory między Partnerem a Noclegowo będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Noclegowo. Niniejsze postanowienie nie obejmuje Konsumentów.
 • 10.4. Operator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień niniejszego Regulaminu z jednej z następujących przyczyn: zmiana w zakresie usług świadczonych w ramach Serwisu; zmiana przepisów prawa rzutująca na usługi świadczone przez Serwis.
 • 10.5. W przypadku zmiany Regulaminu, o powyższym fakcie Partnerzy zostaną poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem na przekazane Operatorowi adresy e-mail. Jeżeli zmiany nie zostaną zaakceptowane przez Partnera, jedynym wyjściem będzie zaprzestanie korzystania z Serwisu i wypowiedzenie umowy z Operatorem. W takim wypadku, ostatnie zdanie pkt. 10.2 Regulaminu zastosowanie znajdzie.

Załączniki