Dane osobowe powierzane Operatorowi Serwisu

 1. W przypadku zawarcia przez Partnera (dalej zwanego: “Umieszczającym”) z Operatorem (dalej zwanym: „Procesorem”) umowy dot. publikacji prezentacji Obiektu w ramach umowy o prowadzenie konta w Serwisie, w celu jej wykonywania, Umieszczający powierza Procesorowi dokonywanie, w imieniu Umieszczającego, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Procesor jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Umieszczającego wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej.
 2. Stosowanie niniejszego załącznika jest wyłączone w odniesieniu do umów, które są zawierane przez Umieszczających, będących osobami fizycznymi w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.
 3. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje Dane osobowe w następującym zakresie: informacje kontaktowe związane z Obiektem (imię, nazwisko, numer telefonu) lub Dane osobowe ujawnione przy okazji prezentacji Obiektu (w tym wizerunek, dane adresowe) oraz inne dane związane z wykonywaniem umowy, o której mowa w pkt. 1 powyżej, zwane dalej „Danymi osobowymi”.
 4. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, dopasowywanie lub łączenie, usuwanie lub niszczenie lub inne czynności związane z wykonywaniem umowy opisanej w pkt 1 powyżej.
 5. Procesor oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.
 6. Procesor zobowiązany jest do:
  • podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;
  • prowadzenia wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych;
  • współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
  • dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
  • zapewnienia, by dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Procesora oraz aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 7. Procesor zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Umieszczającego o:
  • jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;
  • stwierdzonym przez Procesora naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
   • charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
   • możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych;
   • środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu;
   • zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
  • zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.
 8. Procesor zobowiązany jest do wspomagania Umieszczającego, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez:
  1. udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
  2. udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;
  3. umożliwianie:
   • wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
   • dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych;
   • przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych;
  4. Obowiązek ten dotyczy także wspierania Umieszczającego w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Umieszczającego, wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw.
 9. Umieszczający wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Procesora z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Umieszczającego wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.
 10. Procesor zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Umieszczającego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku, Umieszczający uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian. Informacja o tych zmianach powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać:
  • imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Podprocesora;
  • określenie czynności przetwarzania Danych osobowych, w celu wykonywania których Dostawca będzie korzystać z usług Podprocesora;
 11. Procesor korzysta aktualnie z następujących Podprocesorów:
  • OVH;
  • Google;
  • Zoho;
 12. Umieszczający uprawniony jest do przeprowadzania audytu Procesora w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z postanowieniami niniejszego załącznika oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Procesora ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Umieszczający zobowiązany jest zawiadomić Procesora z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Umieszczający uprawniony jest do przekazania Procesorowi pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania Umieszczającemu. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Umieszczającego z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Procesora.
 13. Dane osobowe są powierzone Procesorowi na czas obowiązywania umowy o prowadzenie konta w Serwisie zawartej z Umieszczającym. Po ustaniu jej obowiązywania, Procesor usunie Dane osobowe.