Jezioro Modła - Rezerwat Przyrody

Jezioro Modła - Rezerwat Przyrody

Opinie

  • Rezerwat Przyrody Jezioro Modła, położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pas pobrzeża na zachód od Ustki". Jezioro Modła posiada rangę ostoi ptactwa wod nego i błotnego o znaczeniu europejskim i stanowi obszar specjalnej ochrony siedlisk roślinnych. W rezerwacie chronione są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków wodnych oraz roślinność charakterystyczna dla żyznego zbiornika wodnego i jego brzegów. Gniazdują tu 40 gatunków ptaków, stanowiących ewenement polskiej ornitologii: mewa śmieszka, mewa pospolita, łabędź niemy, rycyk, remiz, błotniak stawowy i łąkowy oraz bąk i kwiczoł. Bogatą szatę roślinną prezentują: trzcina pospolita, pałka, zbiorowiska wierzbowe i zaroślowe, tworząc w ten sposób sprzyjające do lęgowania ptaków wodnych i błotnych. Występuje tu aż 9 różnych typów siedlisk ważnych z europejskiego punktu widzenia: - bory i lasy bagienne, - dąbrowy acydofilne, - niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, - obniżenia dolinkowe i pła mszarne, - starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne, - torfowiska przejściowe i trzęsawiska, - torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), - torfowiska wysokie zdegradowane lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regresji, - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Do jeziora wpadają trzy rzeki: Pęplina, Węda i Pogorzeliczka. a wypływa niezwykle urokliwa, Rzeka Potynia, która po 2,6km wpada do Bałtyku. 10.01.2017

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.