Regulamin

DEFINICJE

Konsument - osoba zdefiniowana w przepisie art. 22 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego.

Oferta - oferta odpłatnego uczestnictwa w imprezie lub wydarzeniu kulturalnym, rekreacyjnym lub wypoczynkowym, mogąca uwzględniać nocleg.

Operator - Grupa iTur sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Kwarcowa 17, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363945, nr NIP 7732454543, kapitał zakładowy 6.000,00 zł.

Organizator - Użytkownik, który zamieszcza na łamach Serwisu prezentację Oferty lub korzysta z innych usług o charakterze odpłatnym świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu.

Regulamin - niniejszy dokument, stanowiący źródło praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Serwisu.

Serwis (zwany także Sylwestrowo.pl) - strony internetowe znajdujące się w domenie Sylwestrowo.pl wraz z ich integralnymi częściami.

Treści - tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, materiały multimedialne (audio i video) oraz odnośniki zewnętrzne do powyższych, publikowane w Serwisie przez Użytkownika.

Usługa rezerwacyjna - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na umożliwieniu przez Operatora Użytkownikom zawarcia umowy dot. wybranych Ofert za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik - każda osoba, która korzysta z serwisu Sylwestrowo.pl.

Załącznik - integralna część Regulaminu, regulująca dane zagadnienie.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1. Sylwestrowo.pl świadczy Użytkownikom swoje usługi w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • 1.2. Serwis zastrzega sobie możliwość zmian postanowień Regulaminu z jednej z powyższych przyczyn:
 • a) zmiana w zakresie usług świadczonych w ramach Serwisu,
  b) zmiana przepisów prawa rzutująca na usługi świadczone przez Serwis.
 • 1.3. W przypadku zmiany Regulaminu, o powyższym fakcie Użytkownicy zostaną poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem na przekazane Operatorowi adresy e-mail. Jeżeli zmiany nie zostaną zaakceptowane przez Użytkownika, jedynym wyjściem będzie zaprzestanie korzystania z Serwisu i wypowiedzenie umowy z Operatorem.
 • 1.4. Do korzystania z serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu po stronie Użytkownika konieczne może być również włączenie obsługi JavaScript, jak również uaktywnienie obsługi plików "cookies".

2. DZIAŁALNOŚĆ SERWISU

 • 2.1. Sylwestrowo.pl udostępnia platformę internetową do zamieszczania Ofert, umożliwiając kontakt między Użytkownikami.
 • 2.2. Sylwestrowo.pl nie umieszcza Ofert we własnym imieniu, jak również nie uczestniczy jako strona w zawieraniu ewentualnych umów pomiędzy Użytkownikami.
 • 2.3. Treści, w tym Oferty, zamieszczane przez Użytkowników na stronie internetowej nie są uprzednio weryfikowane przez Operatora pod względem ich legalności, poprawności oraz kompletności i nie przedstawiają poglądów Operatora. Operator nie odpowiada za treść komunikatów przesyłanych pomiędzy Użytkownikami.
 • 2.4. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści, które naruszałyby przepisy prawa lub stałyby w sprzeczności z dobrymi obyczajami. W szczególności, Operator może dokonać usunięcia Treści, które noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub dobra osobiste. Za wyjątkiem w pełni klarownych przypadków naruszeń, Treści mogą zostać usunięte z Serwisu mocą zobowiązania przedłożonego przez stosowny organ władzy publicznej (Sąd, organ ścigania, organ administracji państwowej), w konsekwencji przeprowadzonego postępowania przygotowawczego, sądowego lub administracyjnego. Niezależnie od powyższego, Serwis zastrzega sobie uprawnienie do usunięcia w każdym czasie Treści, w których znajdują się odniesienia do działalności konkurencyjnej dla Serwisu lub które mają na celu promowanie tego rodzaju działalności konkurencyjnej.
 • 2.5. Sylwestrowo.pl dołoży wszelkich starań, by zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie serwisu. Sylwestrowo.pl zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw i ograniczeń w tym zakresie, w wyniku prac konserwacyjnych lub modernizacji, o których Użytkownicy zostaną poinformowani z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

3. REJESTRACJA W SERWISIE

 • 3.1. W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji Serwisu konieczna jest rejestracja. Proces rejestracji możliwy jest poprzez odpowiednie formularze w serwisie lub połączenie za pośrednictwem swojego konta zewnętrznego np. Facebook.
 • 3.2. Substytutem rejestracji umożliwiającym korzystanie z zasobów Sylwestrowo.pl jest również kliknięcie przez Użytkownika w stosowny odnośnik prowadzący do zasobów Serwisu, przesłany na wskazany adres e-mail. W takim wypadku, aż do czasu wylogowania, status Użytkownika korzystającego z Serwisu będzie pokrywał się ze statusem Użytkownika zarejestrowanego. W uzupełnieniu powyższego, Użytkownik może w każdej chwili wystąpić o nadanie hasła, co będzie skutkowało formalną rejestracją w Serwisie.
 • 3.3. Użytkownicy mają również dodatkową możliwość zarejestrowania się w Serwisie ramach odrębnego systemu rejestracji, uzyskując dodatkowy status Organizatora, poprzez dostęp do panelu klienta umożliwiającego m.in. zarządzanie Ofertami. Prawa i obowiązki Organizatorów reguluje odrębny dokument, stanowiący załącznik do Regulaminu
 • 3.4. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 • 3.5. Z zastrzeżeniem pkt 3.2 powyżej, podczas rejestracji Użytkownik ustala hasło i podaje swój adres e-mail, który stanowić będzie nazwę użytkownika. Dane te umożliwiają logowanie w serwisie. Nazwa użytkownika nie może być szkodliwa dla innych nazw, znaków towarowych, czy też praw innych osób, jak również nie może naruszać dobrych obyczajów. Niniejsze postanowienie znajduje również odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do procesu rejestracji Organizatora.

4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 • 4.1. Użytkownik dla swojego bezpieczeństwa powinien podjąć środki ostrożności mające na celu uniemożliwienie dostępu do swojego konta osobom trzecim, w szczególności poprzez nieujawnianie hasła dostępu do konta osobom nieuprawnionym.
 • 4.2. Użytkownicy zobowiązani są do nie wywierania wpływu na bezpieczeństwo, integralność i dostępność Serwisu. Użytkownicy nie mogą blokować generowanych treści, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać usług Sylwestrowo.pl.

5. PUBLIKACJA TREŚCI

 • 5.1. Zabronione jest zamieszczanie Treści, które łamią przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, naruszają prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Obowiązkiem Użytkownika jest publikowanie Treści w Serwisie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 • 5.2. Dostarczając Treści, Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie Treści tak w Sylwestrowo.pl, jak również w pozostałych serwisach partnerskich Operatora. Uprawnienie to obejmuje przetwarzanie, archiwizowanie, reprodukcję, rozpowszechnianie w całości lub częściowo, także w celu wykorzystania w urządzeniach mobilnych lub mediach tradycyjnych, za pośrednictwem sieci Internet. Użytkownik może żądać usunięcia dostarczonej Treści z serwisu Sylwestrowo.pl, co będzie warunkowało również możliwość usunięcia Treści z odpowiedniego serwisu partnerskiego lub współpracującego.
 • 5.3. Operator zastrzega, że dane kontaktowe udostępnione publicznie na łamach Serwisu przez Użytkowników, są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu. W związku z powyższym, Operator nie odpowiada za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.
 • 5.4. Adresy e-mail, numery telefonów, odnośniki do stron www oraz pozostałe dane kontaktowe mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach formularzy. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia takich danych, jeżeli będą publikowane niezgodnie z przeznaczeniem.

6. OBOWIĄZYWANIE UMOWY Z SERWISEM I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • 6.1. Umowa Użytkownika z Serwisem o założenie i utrzymywanie konta obowiązuje na czas nieokreślony. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą rejestracji w Serwisie.
 • 6.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o założenie konta w Serwisie w dowolnej chwili. Powiadomienie o wypowiedzeniu umowy skierowane do Serwisu (np. w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail) jest wystarczające.
 • 6.3. Operator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem (z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia) jedynie w razie zaistnienia jednej z następujących przyczyn.
 • a) działalność Serwisu zostanie zakończona,
  b) b) Użytkownik uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, mimo upomnienia zawierającego wskazanie rodzaju uchybienia, wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika,
  c) Użytkownik zamieścił na łamach Serwisu Treść o charakterze bezprawnym.
 • 6.4. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie konta w Serwisie, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 • 6.5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie konta, Użytkownik powinien poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Serwisu). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie konta wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy:

7. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • 7.1. Użytkownik jest odpowiedzialny za Treści publikowane przez niego w Serwisie.
 • 7.2. Użytkownik zwolni Sylwestrowo.pl z odpowiedzialności ponoszonej w zakresie uzasadnionych roszczeń osób trzecich, które są formułowane przeciwko Operatorowi w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu, za które Użytkownik jest odpowiedzialny.

8. USŁUGA REZERWACYJNA

 • 8.1. Usługa rezerwacyjna jest realizowana w odniesieniu do odpowiednio oznaczonych w Serwisie Ofert.
 • 8.2. W ramach Oferty, Użytkownikowi zostaje wskazana wysokość i termin wniesienia przedpłaty w związku z zawieraną umową dot. Oferty.
 • 8.3 Umowa objęta zakresem Usługi rezerwacyjnej jest zawierana między Organizatorem, a Użytkownikiem.
 • 8.4 W ramach Usługi rezerwacyjnej, udostępnione zostają następujące formy płatności: karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), płatności online, BLIK.
 • 8.5 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., który dokonuje przekazania wniesionej przez Użytkownika opłaty na rachunek bankowy Organizatora.
 • 8.6 W przypadku płatności kartą płatniczą, termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 • 8.7 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez kartą płatniczą, zwrot uiszczonej kwoty zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • 9.1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z usługami świadczonymi przez Sylwestrowo.pl.
 • 9.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: pomoc@itur.pl, w tytule wiadomości podając "Reklamacja Sylwestrowo". Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika lub sposób kontaktu z Użytkownikiem oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 • 9.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sylwestrowo.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • 9.4. Sylwestrowo.pl rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w postaci umożliwiającej ustosunkowanie się do jej treści.
 • 9.5. W razie prowadzenia korespondencji elektronicznej, odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sylwestrowo.pl może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, który został wskazany przez składającego reklamację.

10. PRAWO WŁAŚCIWE I WAŻNOŚĆ

 • 10.1. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
 • 10.2. Jeśli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu staną się całkowicie lub częściowo nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowają swą ważność i moc obowiązującą.
 • 10.3. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej zgody Sylwestrowo.pl lub w inny sposób wykorzystana lub powielona. Dotyczy to również kopiowania na drodze technologii wyszukiwarek internetowych lub poprzez inne mechanizmy.

11. ZAŁĄCZNIKI

Ostatnia aktualizacja: 22.08.2018 r.