Regulamin organizatorów

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1.1. Niniejszy dokument, zwany również „Regulaminem Organizatorów", reguluje prawa i obowiązki Organizatorów w zakresie usług świadczonych przez Operatora, jeżeli nie są one uregulowane w Regulaminie.
  • 1.2.Warunkiem korzystania przez Organizatora z usług Operatora jest uprzednia akceptacja Regulaminu.
  • 1.3 Oferta usług przeznaczona przez Operatora dla Organizatorów nie jest kierowana do Konsumentów. Tym samym, Regulamin Organizatorów nie obejmuje Konsumentów. Organizator dokonując rejestracji i akceptując brzmienie Regulaminu Organizatorów równocześnie oświadcza, że nie jest Konsumentem.
 • 2. PUBLIKACJA PREZENTACJI OBIEKTU
  • 2.1. Organizator musi zapewnić przedłożenie informacji co najmniej w polach obowiązkowych formularzy, aby jak najdokładniej przedstawić prezentowaną Ofertę.
  • 2.2. Organizator jest zobowiązany do uiszczania opłat aktywacyjnych z tytułu prezentacji Oferty zgodnie z cennikiem, dostępnym w panelu (https://panel.sylwestrowo.pl). Jeżeli Organizator nie korzysta z Usługi rezerwacyjnej, uiszczenie opłaty warunkuje możliwość prezentacji Oferty.
  • 2.3. Celem skuteczniejszej realizacji funkcji informacyjnej i reklamowej prezentacji Ofert, Operator może podjąć starania zmierzające do prezentacji Oferty równolegle także w innych mediach, w tym celu nawiązując współpracę z innymi partnerami lub poszerzając ofertę swoich serwisów partnerskich. Umieszczający dokonując prezentacji Ofert w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jej równoległą publikację u partnerów Operatora lub w serwisach partnerskich.
  • 2.4. Operator udostępnia w Panelu również dodatkowe odpłatne usługi reklamowe, służące poprawie skuteczności zamieszczonej prezentacji Oferty.
 • 3. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOT. USŁUGI REZERWACYJNEJ
  • 3.1. Alternatywnie do uiszczania opłaty aktywacyjnej, Organizator może skorzystać z Usługi rezerwacyjnej. Operatorowi w związku z udostępnianiem Usługi rezerwacyjnej należna jest od Organizatora prowizja w wysokości 8% + podatek VAT od wartości umowy zawartej między Organizatorem i Użytkownikiem dot. Oferty.
  • 3.2. Pobrana przez Operatora Prowizja nie podlega zwrotowi, nawet w sytuacji odstąpienia bądź rozwiązania umowy wiążącej Użytkownika z Organizatorem.
  • 3.3. Operator zachowuje prawo do prowizji także w odniesieniu do prowizji niepobranej, a należnej w związku ze świadczeniem Usługi rezerwacyjnej przez Operatora. W szczególności, niniejsze postanowienie znajdzie zastosowanie w wypadku, gdy wysokość pobranej przy okazji zawierania umowy w Serwisie od Użytkownika przedpłaty nie pokrywa wysokości prowizji należnej Operatorowi w związku z udostępnianiem Usługi rezerwacyjnej.
  • 3.4. W następstwie skorzystania przez Użytkownika z systemu płatności online, Blue Media S.A. dokona przekazania wniesionej przez Użytkownika opłaty na rachunek bankowy Organizatora każdorazowo dopiero po uprzednim potrąceniu należnej Operatorowi prowizji.
  • 3.5 Warunkiem przekazania środków pieniężnych przez Operatora jest weryfikacja danych wskazanego posiadacza rachunku bankowego, polegająca na testowym przelewie kwoty 1 zł celem sprawdzenia, czy dane nadawcy przelewu są tożsame ze wskazanymi w panelu klienta.
  • 3.6 Rachunek bankowy do wypłat środków przekazanych w ramach Usługi rezerwacyjnej musi być założony i prowadzony przez bank prowadzący działalność w Polsce.
  • 3.7 Organizator pokryje względem Operatora wszelkie koszty, jakie ten będzie zobligowany ponieść w związku z wszczęciem przez Użytkownika procedury zwrotu środków przez wystawcę karty płatniczej (tzw. “chargeback”). Organizator wyraża zgodę na dokonanie potrącenia ww. kosztów z innymi płatnościami, które zgodnie z Regulaminem Organizatorów winny zostać przekazane Organizatorowi przez Operatora.
  • 3.8 Niezależnie od zobowiązania przewidzianego punktem poprzedzającym, Organizator będzie obciążony opłatą z tytułu chargeback w wysokości 10 zł netto + VAT liczonej za każdy przypadek reklamacji złożonej przez Użytkownika w zakresie karty oraz opłatą z tytułu chargeback 25 zł netto + VAT za każdy przypadek reklamacji złożonej przez Użytkownika w zakresie BLIK.
 • 4. OBOWIĄZYWANIE UMOWY Z SERWISEM
  • 4.1 Do zawarcia umowy niezbędne jest wypełnienie stosownych formularzy w Serwisie przez Organizatora. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawność danych zamieszczanych w Serwisie.
  • 4.2 Umowa Operatora zawarta z Organizatorem obowiązuje na czas nieoznaczony albo oznaczony, jeżeli tak stanowi informacja w panelu klienta.
  • 4.3 Organizator może wypowiedzieć umowę z Operatorem dot. Usługi rezerwacyjnej w każdym czasie, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez Organizatora nie wpływa na wcześniej istniejące należności na rzecz Operatora. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony przez Organizatora nie wiąże się z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia należnego Operatorowi. W takich wypadkach, Operator każdorazowo zachowuje swoje prawo do całości wynagrodzenia.
  • 4.4 Operator może wypowiedzieć umowę z Organizatorem w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, a w szczególności, gdy nie wypełnia ciążącego na nim obowiązku płatności lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
  • 4.5 W przypadku przerwy w funkcjonowaniu Sylwestrowo.pl, okres obowiązywania usług wykupionych przez Organizatora zostanie przedłużony o każdy okres przerwy w dostępie do Sylwestrowo.pl.
 • 5. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • 5.1 Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za zawarcie i realizację umowy objętej Ofertą.
  • 5.2 Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z gwarancją uzyskania jakichkolwiek rezultatów zawartej umowy w przedmiocie Usługi rezerwacyjnej. Odpowiedzialność Operatora względem Organizatora jest ograniczona do winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, zaś ewentualne odszkodowanie uwzględniać będzie wyłącznie szkodę rzeczywistą.
  • 5.3 Jakkolwiek Operator dołoży starań, by zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu, Sylwestrowo.pl zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw i ograniczeń w tym zakresie, w wyniku prac konserwacyjnych lub modernizacji. Prace konserwacyjne bądź modernizacja nie wiążą się wobec Organizatora z obowiązkiem ponoszenia jakiejkolwiek formy odpowiedzialności odszkodowawczej.
  • 5.4 W przypadku jakiegokolwiek roszczenia kierowanego przez Użytkownika lub osobę trzecią przeciwko Operatorowi w związku z jakimkolwiek zachowaniem Organizatora, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń związanych z organizacją przedmiotu Oferty, Organizator zwolni Operatora z odpowiedzialności. Zwolnienie z odpowiedzialności obejmuje także opłaty i koszty sądowe.
 • 6. FORMA PŁATNOŚCI
  • 6.1 Operator Serwisu jest czynnym podatnikiem podatku VAT
  • 6.2 Faktura VAT zostaje wystawiona przez Operatora w ciągu 7 dni od dokonania opłaty aktywacyjnej lub na koniec miesiąca w przypadku realizacji Usługi rezerwacyjnej.
  • 6.3 Oryginał faktury VAT doręczany jest Organizatorowi na wskazany adres listem zwykłym lub pocztą elektroniczną (e-mail), stosownie do wyboru dokonanego w panelu klienta.
 • 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • 7.1 Sylwestrowo.pl rozpoznaje reklamacje Organizatorów w terminie 21 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 • 8. ZAŁĄCZNIKI